Management Board and Advisory Board

Management Board:

Chairman: Prof. Dr. Hans-Peter Burghof (Hohenheim)
Vice Chairman: Prof. Dr. Wolfgang Breuer (Aachen)
Treasurer: Prof. Dr. Christian Koziol (Tübingen)

Advisory Board:

Axel F.A. Adam-Müller (Trier): 2018-2025
Nicole Branger (Münster): 2015-2024
Wolfgang Breuer (Aachen): 2024
Hans-Peter Burghof (Hohenheim): 2023-2025
Günter Franke (Konstanz): 2016-2024
Monika Gehde-Trapp (Tübingen): 2020-2025
Karl Ludwig Keiber (Frankfurt/O.): 2014-2025
Rüdiger Kiesel (Essen): 2019-2026
Christian Koziol (Tübingen): 2013-2024
Klaus Krummrich (Bonn): 2015-2024
Jochen Lawrenz (Innsbruck): 2020-2026
Gunter Löffler (Ulm): 2017-2024
Oscar Stolper (Marburg): 2021-2024
Marliese Uhrig-Homburg (Karlsruhe): 2020-2025

Register of Associations:

Amtsgericht Mannheim, Registergericht, VR102278

Address and Contact:

DGF Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft e.V.
c/o Prof. Dr. Oscar Stolper
Philipps-Universität Marburg
Am Plan 1
35032 Marburg
Phone: +49 6421 28-21702
E-Mail: oscar.stolper (at) wiwi.uni-marburg.de

Interested in the benefits of membership?

Read more